مقیاس خودكارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران(1999)

مطالب دیگر:
📌تحقیق در مورد گناه 📌تحقیق در مورد گويش ها و لهجه ها در فارس 10ص 📌تحقیق در مورد گياهان چگونه به تغيير اقليم واكنش نشان خواهند داد 15 ص 📌تحقیق در مورد كارآفريني سنگ 📌تحقیق در مورد ‌دپارتمان ميوه كاري علمي 7 ص 📌تحقیق در مورد كاربرد نانو در صنايع دريايي 14 ص 📌تحقیق در مورد كارآفريني 📌تحقیق در مورد كتابخانه ها و مراكز اسناد در عصر هخامنشي 📌تحقیق در مورد كاهش منو اكسيد كربن 13 ص 📌تحقیق در مورد كرمهاى كامپيوترى 8 ص 📌تحقیق در مورد كردستان 📌تحقیق در مورد كره و انواع روغنها 📌تحقیق در مورد كشور هلند 📌تحقیق در مورد كشاورزي 10 ص 📌تحقیق در مورد كلزا 17 ص 📌تحقیق در مورد كمپرسور چيست 📌تحقیق در مورد كهكشان راه شيري 📌تحقیق در مورد كندو 15 ص 📌تحقیق در مورد كوثر 📌تحقیق در مورد كودك به چه طريقي تربيت مي شود 📌تحقیق در مورد كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون 📌تحقیق در مورد لایه ی ا وزون چیست 12ص 📌تحقیق در مورد لباس درقرآن 📌تحقیق در مورد برج هاي خنك كننده پتروشيمي فجر 📌تحقیق در مورد کار متر کشی با ژالون
مقیاس خودكارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران(1999) , خودكارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران(1999)|41017233|qla
در این پست قصد معرفی فایل مقیاس خودكارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران(1999) را داریم با ما همراه باشید.

مقیاس خودكارآمدی تحصیلی مورگانو همکاران(1999)

به منظور سنجش خودكارآمدی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس خودكارآمدی تحصیلی مورگانو همکاران(1999) استفاده شده است. این مقیاس دارای 30 سؤال و سه زیر مقیاس استعداد، كوشش و بافت است. گویه­های این مقیاس با طیف لیکرت دارای پاسخ چهار درجه­ای می باشد. سازنده مقیاس میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از روش آلفای كرونباخ، 82/0 اعلام کرده است. همچنین ضریب آلفای كرونباخ سه زیر مقیاس استعداد و كوشش و بافت به ترتیب :78 /0، 66/0، 70/0 گزارش شده است. در ایران كریم­زاده و همکاران (1385) روایی این مقیاس را از طریق تحلیل عامل مطلوب گزارش كرده­اند. همچنین ضرایب پایایی مقیاس از طریق روش آلفای كرونباخ توسط كریم زاده و همکاران(1385) برای خودكارآمدی كلی 76/0، بعد استعداد 66/0، بعد كوشش 65/0و بعد بافت 60/0 بدست آمده است. خواجه و همکاران (1390) در پژوهش خود به منظور به دست آوردن پایایی از ضریب آلفای كرونباخ استفاده کرده­اند كه ضرایب پایایی برای بعد استعداد 79/0، بعد كوشش 0/59 و بعد بافت 82/0 به دست آوردند.