مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان

مطالب دیگر:
📚پاورپوینت تأثیر فیتوکمیکالهای موجود در میوه و سبزی بر روی سلامتی📚پاورپوینت معرفی و شناخت محصول شکلات در صنایع غذایی📚شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن📚مبانی نظری شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن📚پروپوزال شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن📚برآورد حجم پولهای کثیف در ایران📚بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران📚بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان📚مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن📚تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی📚ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی📚نحوه رسیدگی، اثبات و تدابیر پیشگیرانه و ضمانت های اجرایی جرم پولشویی 📚ارزیابی اثرات توسعه منابع انسانی در رسیدن به چابکی سازمانی📚مبانی نظری ارزیابی اثرات توسعه منابع انسانی در رسیدن به چابکی سازمانی📚پروپوزال ارزیابی اثرات توسعه منابع انسانی در رسیدن به چابکی سازمانی📚پرسشنامه ارزیابی اثرات توسعه منابع انسانی در رسیدن به چابکی سازمانی📚شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت📚مبانی نظری شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت📚پروپوزال شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت📚پرسشنامه شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت📚شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک📚مبانی نظری شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک📚پروپوزال شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک📚پرسشنامه شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک📚بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران
مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان , اضطراب اجتماعی برای نوجوانان|41017234|qla
در این پست قصد معرفی فایل مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان را داریم با ما همراه باشید.

مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان

برای سنجش متغیر اضطراب اجتماعی از مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان كه توسط لاجركا (1999) ابداع شده است، استفاده شده است که شامل 18 گویه است و از سه زیر مقیاس، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه درموقعیت­های جدید، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی تشكیل شده است. سازندگان، با استفاده از تحلیل عامل، سه عامل را مورد شناسایی قراردادند. ترس از ارزیابی منفی توسط همسالان، بعد اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید، بعد اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی، استوار و همکاران(1382) ساختار سه عاملی این مقیاس را رویی نمونه­ای از نوجوانان ایرانی مورد تأیید قرار دادند و روایی آن را مطلوب گزارش كردند و ضریب پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی با فواصل زمانی از یك تاچهار هفته 88/0 به دست آورده­اند. علاوه بر این میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفا برای زیر مقیاس­های ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی به ترتیب: 84/0، 74/0، 77/0 گزارش کرده­اند. این مقیاس به صورت مدرج پنج درجه­ای(از كاملاً شبیه من = 5تا كاملاً متفاوت از من = 1) می­باشد. نمره­های بالا در این مقیاس حاكی از اضطراب بالاتر است. خواجه و همکاران(1390) در پژوهش خود به منظور محاسبه پایایی، از روش آلفای كرونباخ استفاده کردند كه برای مؤلفه ترس از ارزیابی منفی ضریب آلفای86/0، مؤلفه اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­هایی جدید ضریب آلفای 70/0، و بعد اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی ضریب آلفای 58/0 را گزارش نمودند.

در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی مقیاس اضطراب اجتماعی و زیر مقیاس‌های آن، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب عمومی و اندوه جدید، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 90/0، 74/0، 69/0، 70/0 بودند.