مقیاس تکانشگری بارات ( Barratt)

مطالب دیگر:
📝دانلود تحقیق در موردتاثیر ورزش بر وزن📝دانلود تحقیق در موردتاثیر ورزش بر یادگیری کودکان📝دانلود تحقیق در موردتاثیر ورزش در سلامت روان📝دانلود تحقیق در موردتاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی 24 ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیر پزشکی یونان بر پزشکی اسلام📝دانلود تحقیق در موردتاثیر یک مساله فلسفی بر معماری📝دانلود تحقیق در موردتاثیر-تربیت-بدنی-بر-روی-فیزیولوژی-زنان-13-ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیر-سود-هر-سهم-بر-بازده-سهام-125📝دانلود تحقیق در موردتاثیر-و-اینترنت-بر-تحول-بازارکار-25-ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیر-ورزش-و-سلامتی-قلب-28-ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیر-گزارش-حسابرسی-بر-بازده-سهام55-ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیرات اخلاق بر زندگی دنیوی📝دانلود تحقیق در موردتاثیرات زمان های پوست کندن عناصر معدنی گزیده مستخرج 15 ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیرات فرا صوت (US ) روی استخراج مایع 22 ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیرات موراد روان گردان بر جوانان اصلی 55 ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیرات موسیقی📝دانلود تحقیق در موردتاثیرات-شنا-بر-سلامتی-انسان-29-ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها 10📝دانلود تحقیق در موردتاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص📝دانلود تحقیق در موردتاثیرکارزنان برزندگی خانوادگی 12 ص📝دانلود تحقیق در موردتاج محل📝دانلود تحقیق در موردتاجر📝دانلود تحقیق در موردتاريخ آموزش و پرورش 48 ص📝دانلود تحقیق در موردتاريخ ابتدايي پنجم📝دانلود تحقیق در موردتاريخ ادبيات ايران 94 ص
مقیاس تکانشگری بارات ( Barratt),تکانشگری بارات ( Barratt)|41017253|qla
در این پست قصد معرفی فایل مقیاس تکانشگری بارات ( Barratt) را داریم با ما همراه باشید.

مقیاس تکانشگری بارات ( Barratt)

این مقیاس توسط بارات (1959)، ساخته شد. بارات در نسخه یازدهم پرسشنامه BIS-11 تکانشگری را بر پایه سه محور ذیل توضیح می دهد: 1- خود حرکتی[1] به مفهوم عمل کردن بدون فکر، 2- برنامه ریزی با دقت[2] و یا توجه به جزئیات و 3- ثبات سازگاری[3] به معنی توانایی آینده نگری فرد. این مقیاس سه عامل تکانشگری شناختی[4]، تکانشگری حرکتی[5] و بی برنامه گی[6] را ارزیابی می کند. این مقیاس 30 سوال دارد. گزینه ها با مقیاس چهار درجه ای لیکرت نمره گذاری می شوند ( به ندرت/ هرگز (امتیاز 1) و تقریبا / همیشه (امتیاز 4)). این مقیاس ده سوال منفی دارد که به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. پایایی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون 0.83 و برای زیر مقیاس های حرکتی، توجهی و بی برنامگی به ترتیب عبارت از: 0.74، 0.74 و 0.73 است. در ایران اختیاری و همکاران (1387) ضریب آلفای 0.78 را برای تکانشگری توجهی، 0.63 را برای تکانشگری حرکتی و 0.47 را برای تکانشگری بی برنامگی و 0.83 را برای کل آزمون گزارش کردند. نتایج نشان داده است که این مقیاس با پرسشنامه­های خود­سنجی تکانشگری مانند مقیاس هیجان طلبی زاکرمن[7] ، مقیاس
تکانش­گری آیزنک[8] و مقیاس بازداری و فعال­سازی رفتاری، همبستگی خوبی دارد (استانفورد[9] و همکاران، 2009). در این مطالعه پایایی کل پرسشنامه 80/0 به دست آمد.

[1] ideomotor

[2] careful planning

[3] coping stability

[4] cognitive impulsivity

[5] motor impulsivity

[6] nonplanning

[7] Zuckerman

[8] Eysenck

[9] Stanford MS