پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)

مطالب دیگر:
🔥دانلود پاورپوینت نحوه اجرای پی در ساختمان🔥پاورپوینت فصل اول علوم نهم مبحث فلزات🔥پاورپوینت تدریس مواد و نقش آن ها در زندگی فصل اول کتاب علوم نهم🔥پاورپوینت فصل هفتم ریاضی نهم مبحث عبارت‏های گویا🔥پاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث همنهشتی مثلث ها🔥پاورپوینت آموزش تدریس چند ضلعی ها - زاویه های داخلی🔥پاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - تنظیم عصبی🔥پاورپوینت آموزش تدریس فصل 1 علوم هشتم - مواد🔥پاورپوینت آموزش تدریس فصل 14 علوم هشتم - نور و ویژگی های آن🔥پاورپوینت آموزش تدریس فصل 12 علوم هشتم - سنگ🔥پاورپوینت آموزش تدریس فصل چهارم علوم هشتم - دستگاه عصبی در یک نگاه🔥پاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - اندام های حسی🔥پاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - شکست نور🔥پاورپوینت آموزش تدریس فصل پنجم علوم هشتم - حس و حرکت🔥پاورپوینت آموزش تدریس فصل دوم علوم هشتم - انواع تغییرات🔥پاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث حل مسئله در هندسه🔥پاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث آشنایی با اثبات در هندسه🔥پاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث استدلال🔥پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم مبحث اعداد حقیقی شماره 6🔥پاورپوینت تدریس اعداد حقیقی 5 فصل دوم ریاضی نهم🔥پاورپوینت فصل دوم تدریس اعداد حقیقی 4 ریاضی نهم🔥پاورپوینت فصل چهارم ریاضی نهم مبحث نماد علمی🔥پاورپوینت تست غربالگری آزمونهای پایش تکامل کودکان ASQ🔥پاورپوینت اپیدمیولوژی مصرف مواد🔥پاورپوینت احساس و ادراک
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) , تنظیم شناختی هیجان (CERQ)|41017285|qla
در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) را داریم با ما همراه باشید.

پرسشنامه­ی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسكی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه، پرسشنامه­ای چندبعدی است كه جهت شناسایی راهبردهای مقابله­ای شناختی افراد پس از تجربه كردن وقایع یا موقعیت­های منفی مورد استفاده قرار می­گیرد. برخلاف سایر پرسشنامه­های مقابله­ای كه به صورت آشكار بین افكار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمی­­­شوند، این پرسشنامه افكار فرد را پس از یك تجربه­ی منفی یا وقایع آسیب­زا ارزیابی می­كند.

این پرسشنامه خود یك ابزار خودگزارشی است كه فرم بلند آن دارای 36 ماده است كه در تحقیق حاضر از فرم كوتاه آن كه 18 ماده­ای است استفاده شد. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد 12 سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعیت­های بالینی) قابل استفاده می­باشد. پرسشنامه­ی تنظیم شناختی هیجان 9 راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه­ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه­پذیری، فاجعه­پنداری و ملامت دیگران را ارزیابی می­كند. هر یك از زیر مقیاس­های این پرسشنامه 2 گزینه دارد که از طریق جمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره ی هر خرده مقیاس به دست می آید. هرچه نمره­ی كسب شده بیشتر باشد، آن راهبرد توسط فرد بیشتر استفاده شده است.گار­نفسكی و همكاران (2002) اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش كرده­اند. تحقیقات روی راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات نشان داده­اند كه تمامی زیر مقیاسهای این آزمون از همسانی درونی خوبی برخوردارند (گارنفسکی و همکاران، 2002). اعتبار پرسشنامه در فرهنگ ایرانی را یوسفی (1385) با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ 82/0 گزارش كرده است. روایی پرسشنامه از طریق همبستگی میان راهبردهای منفی با نمرات مقیاس افسردگی و اضطراب پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی بررسی شده و به ترتیب ضرایبی برابر 35/0 و 37/0 بدست آمده كه هر دو ضریب در p<0/0001 معنی دار هستند.