پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992)

مطالب دیگر:
🔗بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی🔗لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن🔗بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری🔗علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر🔗بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز🔗روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن🔗تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی🔗تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران🔗تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاك جنگل بلوط🔗بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران🔗تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط🔗بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری🔗پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان🔗پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت🔗تحقیق آماده سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی (همراه با فهرست منابع)🔗پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی🔗شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP🔗پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری🔗تحقیق آماده نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری🔗پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان🔗جزوه کامل نقشه برداری مهندسی🔗جزوه نقشه برداری مهندسی🔗پاورپوینت کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان🔗پاورپوینت اصول مدیریت دکتر رضائیان🔗پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992), پرخاشگری باس و پری (1992)|41017299|qla
در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) را داریم با ما همراه باشید.

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992)، مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارتست از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای از کاملاً شبیه من است (5)، تا حدودی شبیه من است (4)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست (3)، تا حدودی شبیه من نیست (2)، کاملاً شبیه من نیست (1). دو عبارت 9 و 16 بطور معکوس نمره گذاری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید.

روش نمره گذاری و تفسیر

پرخاشگری بدنی (9 عبارت): 2-5-8-11-13-16-22-25-29

پرخاشگری کلامی (5 عبارت): 4-6-14-21-27

خشم (7عبارت): 1-9-12-18-19-23-28

خصومت (8 عبارت): 3-7-10-15-17-20-24-26

پایایی و روایی

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیر مقیاس (با فاصله 9 هفته) 80 تا 72 و همبستگی بین چهار زیر مقیاس 38 تا 49 به دست آمده است. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج نشانگر همسانی درونی زیر مقیاس پرخاشگری بدنی 82، پرخاشگری کلامی 81، خشم 83 و خصومت 80 بود (باس و پری[1]، 1992).

[1] . Buss & Perry